1. Ders Notları
  2. Matlab

Matlab

1,138
Reklam

Matlab Çalışma Notları

.m editör
.fig grafik
.mdl similunk ve blokcset modukkeri
.mat matematik kütüphanesi

help fonksiyon komutlarını veya herhangi bir komutun ayrıntılı bilgileri verir.

edit yazarsak editör modu açılır ve kodlama islemi yapılır.

close all => daha ömce açılmıs olan grafikleri kapatır.

clear all => Workspace deki degerleri siler.
clc=> komut penceresini siler.

who<=>whos —- degiskenleri sorgular ve ekrana yazdırır.

ans varsayılan degisken ismi

pi 3,14 degeri
Eps iki sayı arasındaki en küçük fark
ınf sonsuz
nan tanımsız ve sayı degil.
abs mutlak deger
Sign(x) isaret fonksiyonu
exp(x) e^X ifadesi
Log(x)= ln(x)
log10(x)= logaritma tabanı
Mod ve Rem(x,y) kalan demektir
Fix(x) x’in tam deger kısmını alır.
Round(x) x sayısını en yakınına yuvarlar
Floor(x) asagıya yuvarlar.
Ceil(x) her türlü yukarı yuvarlar.
size(x)= x matrisinin satır ve sutun degerlerini verir
length(x) x matrisinin satır ve sutunlarından büyük olanları verir
linspace(1,20,5) 1 den basla 20 ye kadar 5 parçaya böl
isequal if li işlemlerde string deger girilicekse klavyeden (+ – * / vb.) gibi degerler de kullanılır
örnek:
if isequal(z,’+’) z degişken ‘+’ girilicek deger

Plot/Line/Surf/Mesh/Pie/Contour/Movien/Bar/ Grafik türleri
Label x ve y eksenlerine isim ataması yapar (Xlabel Ylabel)
Title grafige başlık atar
Grid grafik penceresinde ızgara açmak için kulanılır.
Text (x,y,”DmR”) grafik penceresinde x,y koordinatına “DmR” yazdırır.
gtext(“Koç”) grafik ekranında rastegele bir yere tıklanırsa tıklanan kısıma Koç yazar
hold on bir grafik penceresinde birden fazla grafik yazması için kullanılır
Legend(‘dmr’,’koç’) aynı grafik penceresinde birden fazla grafik varsa hangisi oldugunu gösterir haritalardaki lejant anlamında
Figure(1),plot(x,y)
Figure(2),plot(x2,y3)
Figure(3),plot(x3,y2) Birden çok grafik penceresi açar
axis ([xmin xmax ymin ymax]): grafik ekranını sınırlar

ÖRNEKLER

Kuvvet Alma
function sonuc=kuvvet(a,b)
sonuc=1;
for i=1:b
sonuc=sonuc*a;

end
disp(sonuc)

end

Max komutu

function sonuc=maksi(a,b)
if (a>b)
disp(a)
else if(a<b)
disp(b)
else
disp(‘Eşittir’)
end

end

Bir sayının koklerını bulma kök 4 gibi

function sonuc=kok(a,b)
sonuc=a^(1/b);
disp(sonuc);

end

İki sayının kalanını bulma

function sonuc= kalan(a,b)
x=a/b;
y=x-fix(x); % fix basit olsun diye kullandım aşagıdaki komutsuz çözümüdür.
sonuc=y*b;

end

İki sayının bölümünden kalanı bulan fonksiyon komutu

function sonuc= kalan(a,b)
sonuc=a/b;
while 1==1
if a>b
sonuc=sonuc-1;
if sonuc<1
sonuc=sonuc*b;
disp(sonuc);
break;

end
else if a<b
sonuc=a;
disp(sonuc);
break;
else
sonuc=0;
disp(sonuc);
break;
end
end

end

Çarpım tablosu fonksiyonu

function sonuc=carpim(a)
for i=1:a
for j=1:a
sonuc=i*j;
fprintf(‘%d x %d = %d \n’,i,j,sonuc);

end
end

İki sayı arasındaki çift sayıları ekrana yazan fonksiyon uygulaması

function sonuc=kuvvet(a,b)
if a<b
for i=a:b
if rem(i,2)==0
fprintf(‘ikiye bölünür %0.f|\n’,i);
end
end

else if a>b
for i=b:a
if rem(i,2)==0
fprintf(‘ikiye bölünür %0.f\n’,i);
end
end
else
disp(‘iki sayıda aynı’);
end
end

syms x,y,t,z
f=2x+5x+1
pretty(f) == fonksiyonu görünümü sade hale getirir
diff(f,n) f fonksiyonu n. türevini alır
int(f,n,b) f fonksiyonu n b sınırlarıyla integralini hesaplar.
limit(f,0) x in 0 dogru limitini bulr
ezplot(f,[-1,1]) f fonksiyonu -1 ile 1 arasında grafik çizer
Simplifty(f) f fonksiyonunu sadeleştirir.
subs(f) fonksiyonun degişkenini degiştir.
expand(f) f fonksiyonu genişletirir
det(a) a matrisinin determinantinu bulur
poly(f) karakteristik polinom
solve(‘x^2+5x+4’) köklerini bulur
dsolve(‘x^2+44x+45’) differansiyel denklem çözümü

Kısayollar

1
2
3
clc % kod yazma ekranı temizler
clear all % workspace ekranını temizler
exit % matlabi kapatır

Temel İstatistiksel Komutlar

Bu komutlar matrise uygulanırsa sütun sütun işlem yapar.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
max(A) % A matrisinin en büyük elemanını yazdırır.
% Ör 1:
% A = [1 4 6 5 10];
% ans = max(A)
% ans = 10
%
% Ör 2:
% B = [1 4 6 5 10; 2 4 6 7 3];
% ans = max(B)
% ans = [2 4 6 7 10]
min(A) % A matrisinin en küçük elemanını yazdırır.
% Ör 1:
% A = [1 4 6 5 10];
% ans = min(A)
% ans = 1
%
% Ör 2:
% B = [1 4 6 5 10; 2 4 6 7 3];
% ans = min(B)
% ans = [1 4 6 5 3]
[m, i] = max(A) % A sütun vektörünün en büyük elemanını(m) ve bunun satır numarasını verir(i).
% Ör:
% A = [1 6 9 0 18];
% [m, i] = max(A);
% Çıktılar;
% m = 18
% i = 5
[m, i] = min(A) % A sütun vektörünün en küçük elemanını(m) ve bunun satır numarasını verir(i).
% Ör:
% A = [1 6 9 0 18];
% [m, i] = min(A);
% Çıktılar;
% m = 0
% i = 4
mean(A) % A matrisinin vektörel elemanlarının ortalamasını yazdırır.
% Ör:
% A = [1 4 6 5 10];
% ans = mean(A)
% ans = 5.2000
%
% Ör 2:
% B = [1 4 6 5 10; 2 4 6 7 3];
% ans = mean(B)
% ans = [1.5000 4.0000 6.0000 6.0000 6.5000]
median(A) % A matrisinin vektörel elemanlarının ortanca değerini yazdırır.
% Ör:
% A = [1 4 6 5 10];
% ans = median(A);
% ans = 5
%
% Ör 2:
% B = [1 4 6 5 10; 2 4 6 7 3];
% ans = median(B)
% ans = [1.5000 4.0000 6.0000 6.0000 6.5000]
std(A) % A matrisinin elemanlarının standart sapmasını hesaplar.
% Ör:
% A = [1 4 6 5 10];
% ans = std(A)
% ans = 3.2711
%
% Ör 2:
% B = [1 4 6 5 10; 2 4 6 7 3];
% ans = std(B)
% ans = [0.70711 0.00000 0.00000 1.41421 4.94975]
sum(A) % A matrisinin elemanlarını toplar.
% Ör:
% A = [1 4 6 5 10];
% ans = sum(A)
% ans = 26
%
% Ör 2:
% B = [1 4 6 5 10; 2 4 6 7 3];
% ans = sum(B)
% ans = [3 8 12 12 13]
prod(A) % A matrisinin elemanlarını çarpar.
% Ör:
% A = [1 4 6 5 10];
% ans = prod(A)
% ans = 1200
%
% Ör 2:
% B = [1 4 6 5 10; 2 4 6 7 3];
% ans = prod(B)
% ans = [2 16 36 35 30]
length(A) % A matrisinin sütun sayısını verir.
% Ör:
% A = [1 4 6 5 10];
% ans = length(A);
% ans = 5
[m, n] = size(A) % A matrisinin satır sayısını(m) ve sütun sayısını(n) verir.
% Ör:
% A = [1 4 6 5 10; 1 8 4 10 5; 1 9 3 7 13];
% [m, n] = size(A);
% Çıktılar;
% m = 3
% n = 5
size(A, 1) % A matrisinin satır sayısını verir.
% Ör:
% A = [1 4 6 5 10; 1 8 4 10 5; 1 9 3 7 13];
% ans = size(A, 1);
% ans = 3
size(A, 2) % A matrisinin sütun sayısını verir.
% Ör:
% A = [1 4 6 5 10; 1 8 4 10 5; 1 9 3 7 13];
% ans = size(A, 2);
% ans = 5
sort(A) % A vektörünün elemanlarını küçükten büyüğe sıralar.
% Ör:
% A = [1 8 4 10 5];
% ans = sort(A);
% ans = [1 4 5 8 10]
sort(A, 2) % A matrisini satır satır küçükten büyüğe sırala demektir.
% Ör:
% A = [1 4 6 5 10; 1 8 4 10 5; 1 9 3 7 13];
% ans = sort(A, 2);
% ans =
%     1     4     5     6    10
%     1     4     5     8    10
%     1     3     7     9    13
geomean(A) % A vektörünün geometrik ortalamasını hesaplar.
% Ör:
% A = [1 8 4 10 5];
% ans = geomean(A);
% ans = 4.3734
harmmean(A) % A vektörünün harmonik ortalamasını hesaplar.
% Ör:
% A = [1 8 4 10 5];
% ans = harmmean(A);
% ans = 2.9851

Logaritmik Fonksiyonlar

1
2
3
4
log10(a) % a’nın 10 tabanında logaritmasını hesaplar.
% Ör: log10(4)  için ans = 0.6021
exp(n) % e (eksponansiyel)’nin kuvvetini hesaplar.
% Ör: exp(4) e’nin 4. kuvvetini hesaplar.

Matematiksel Operatörler

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
+ % toplama
– % çıkarma
* % çarpma
/ % bölme
.* % elemanter çarpım
./ % elemanter bölme
.^ % elemanter üst alma
a+b % boyutları aynı olan a ve b matrisini toplar.
a-b % boyutları aynı olan a ve b matrislerinin farkını alır.
a*b % sütun sayısı m olan a matrisiyle satır sayısı m olan b matrisini çarpar.
a/b % b düzenli kare bir matrise (determinantı sıfırdan farklıysa), aynı boyutlu a matrisiyle; a*inv(b)işlemini yapar.
a.*b % boyutları aynı olan a ve b matrislerinin elemanlarını karşılıklı olarak çarpar.
a./b % boyutları aynı olan a ve b matrislerinin elemanlarını karşılıklı oranlar.
a^b % a’nın b’ninci kuvvetini hesaplar.
% Ör: 2^3 için ans = 8
abs(a) % a’nın mutlak değerini hesaplar
% Ör: abs(-16) için ans = 16
rats(a) % a’nın kesirli gösterimini hesaplar
% Ör: rats(0.4618) için ans = 272/589
sqrt(a) % a’nın karekökünü hesaplar Not: Bunu a^0.5 ile de yapabilirsiniz.
% Ör: sqrt(16) için ans = 4
mod(a, b) % a’nın b’e göre modunu hesaplar.
% Ör: mod(23, 5) için ans = 3

Mantıksal Operatörleri

1
2
3
&& % ve
|| % veya
~ % değil

Karar Operatörleri

1
2
3
4
5
6
> % büyüktür
< % küçüktür
>= % büyük eşittir
<= % küçük eşittir
== % eşittir
~= % eşit değildir

Sayı Yuvarlatma Fonksiyonları

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
round(a) % a doğal sayısını en yakın tam sayıya yuvarlar.
% Ör: round(4.3) için ans = 4
% Ör: round(4.6) için ans = 5
ceil(a) % a doğal sayısını kendinden daha büyük veya kendine eşit en yakın tam sayıya yuvarlar.
% Ör: ceil(4.3) için ans = 5
% Ör: ceil(4.6) için ans = 5
floor(a) % a doğal sayısını kendinden daha küçük veya kendine eşit en yakın tam sayıya yuvarlar.
% Ör: floor(4.3) için ans = 4
% Ör: floor(4.6) için ans = 4
fix(a) % a doğal sayısını sıfıra en yakın tam sayıya yuvarlar.
% Ör: fix(4.3) için ans = 4
% Ör: fix(4.6) için ans = 4

Sabit Terimler

1
2
3
4
5
6
7
pi % pi sayısı
eps % e sayısı
inf % sonsuz (belirsiz) ifadesi
rand % 0 ile 1 arasında rasgele sayı üretir
randn % -1 ile 1 arasında rasgele sayı üretir
realmin % en küçük kayan nokta
realmax % en büyük kayan nokta

Bu Ders İçin Diğer Notlar

Hiçbir sonuç bulunamadı.
Reklam

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.
You need to agree with the terms to proceed